Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek 

Kezdőlap Örvendj népem TŰZ Koncertek e-mail Adonaj Találkozások

 

A SZENT ANDRÁS EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA KURZUSAI

Az Iskola kurzusai egy útvonalat követnek: hogyan lesz valakiből tanú és tanítvány, evangelizátor és végül apostol. Ennek fényében a kurzusok három lépcsőfokra tehetők.

I. lépcsőfok - hogy a megkeresztelt tanú és tanítvány legyen

Fülöp, János, Emmausz, Jézus, Üdvtörténet, Isten Országa - Közösség

II. lépcsőfok - hogy a tanítvány evangelizátor legyen

Pál, Timóteus, Pünkösd, Mózes, Mária

III. lépcsőfok - hogy az evangelizátor apostol legyen

 Pál titka, Apolló, Péter

Ezenkívűl léteznek még u.n. választható kurzusok is, melyek nem tartoznak egyik csoportba sem. Ezek az:

Ászáf és Az evangélium 7 fiatalja

 

Fülöp kurzus

- Új élet Krisztusban -

Célja megtérésre, egy mélyebb elköteleződésre vezetni, találkozni az Élő Isten szeretetével és betöltekezni a Szentlélekkel. Ez a kurzus egy hétvégét vesz igénybe, és hat témából áll, melyek segítik az elmélyülést.

„Örültem a Fülöp kurzusnak, mert eddigi tapasztalatom az, hogy Isten jobban és jobban szabadít görcsös bensőmtől egy-egy kurzus által. Mondhatom így, hogy újjászül.” G. Rózsa

 

Emmausz kurzus

A Biblia száraz és nyers számodra? Nem mond sokat, érthetetlen? Ha jobban meg akarod ismerni és szeretnéd, hogy lángot fogjon a szíved tőle: ez a pár nap új kaput nyit Isten Igéjének világába.

„Minden isteni Írás egyetlen könyvet alkot és ez az egyetlen könyv maga Krisztus, mert minden isteni Írás Krisztusról szól, és minden isteni Írás Krisztusban teljesedik be.” (Katekizmus 134)

 

Jézus kurzus

Jézus a négy Evangéliumban 

„Az Egyház mindig és mindenütt azt tartotta és tartja, hogy a négy Evangélium apostoli eredetű. Amit ugyanis az apostolok Krisztus parancsára hirdettek, azt később a Szent Lélek sugalmazá­sára ők maguk és más apostoli férfiak írásba foglalták, és átadták nekünk a hit alapjaként, tudniillik a Máté, Márk, Lukács és János szerint való, négy alakú Evangéliumot.” (Dei Verbum 18,2. bek.)

 „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3)

A kurzus célja, hogy átfogó képet kapjunk Jézusról a négy evangélista mindegyike szerint. Megismerjük, megszeretjük és MEGVALLJUK Jézust!

 

Pál kurzus

az evangelizátorképző 

„Menjetek tehát, tegyétek tanítvá­nyommá mind a népeket!” (Mt 28,19a)

Evangelizátorokat képezni: ez az iskola gerince. Nem a kiváltságosoknak szól, hanem minden tanítványnak. Tehát neked is! Jézusnak szüksége van rád, hogy bátran, a Szentlélek nyíltságával hirdesd a Kérügmát, az örömhírt. A kurzus sok gyakorlat által tanít meg hatékonyan evangelizálni, hogy ne csak beszélj a kereszténységről, hanem hogy a Szentlélek rajtad keresztül munkálkodjon az emberekben.

 

János kurzus

a tanítványság iskolája…

„Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere” (Mt 10,25a)

Nem elég Jézust megváltónak és Úrnak elismerni! Egy tanítványnak EGYETLEN ÉS KIZÁRÓ­LAGOS Mesterének kell elismernie a meghalt, feltá­madt és megdicsőült Jézus Krisztust!

A kurzus célja: ráébredni a tanítványság jelentőségére és önként rálépni a mesterré válás útjára: Mesterré = Jézussá…

 

Közösség kurzus

Isten országa

„Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” (Zsolt 133,1)

A kereszténység nem egyéni vállalkozás: Jézus közösségbe hívja az Ő népét.

A közösség kurzus által megtapasztalod és megtanulod az élő és evangelizáló keresztény közösség alapjait. Rá kell ébredned: a közösség az evangelizáció első gyümölcse, s Isten jelenlétének helye.

 

Az üdvösség története

Biblikus gondolkodásmód elsajátítása az üdvösség terve nagy fejezeteinek átlátása által, megismerve Isten üdvözítő cselekvésének alapelveit és állandóit a történelemben, hogy észrevegyük, hogy az üdvösség története a mi saját történetünk.

 

Mózes

Vezetők iskolája

Egy vezető és pásztor útja a szabadság felé, hogy így megszabadíthassa népét a rabságból, elvezesse az Ígéret Földjére.

Felkészíti utódát (Józsue), hogy ő folytathassa a szabadítás művét

 

Pál titka

Magunkévá tenni az apostol lelkipásztori nézeteit, felfedezvén az evangelizáció területén elért nagy sikereinek titkát: a sokszorosító elemet: ő az evangelizátorok kiképzőit képezte ki.

 

Pünkösd

Evangelizáció a Szentlélek erejével

Megtanulni a Szentlélekre való ráhagyatkozást, aki az új evangelizáció fő cselekvője, és a karizmák használatát, hogy a mai világot evangelizáljuk

 

Mária

Krisztus levele

Bemutatni a názáreti Mária életét és alakját, mint a tanítvány példaképét és az Egyház tükörképét, aki az evangelizátor prototípusává lesz aki a Lélek erejével foganja az Igét és adja a világnak

 

Timóteus

Egyszerű technikák Isten Igéjének a megtanulására és aláhúzására. Hogyan magyarázzuk a Bibliát és hogyan vigyük el gyorsan és hatékonyan másoknak, amint Timóteus tette.

 

Péter

Egyháztan

Az egyháztan alapvető tételeit mutatja be és az egyház szentégi mivoltát, a Szentírás alapján, a Lumen Gentium fényében.

 

Apolló

 

 

© adonaj   

 

Az iskoláról

 

Kurzusismertető

 

Vajdasági történelem

 

Vajdasági team

 

 

Szent András Evangelizációs Iskola

Szent Ignác Lelkiségi Iskola

 

***

Szent Ignác Iskola szolgálatai Vajdaságban